# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1043-CNF کژتابی های سیاست جنایی ایران در حمایت افتراقی از تحقیقات سلامت کودکان مهدی خاقانی اصفهانی مقاله پذیرفته شده است
2 1064-CNF نقد طرز حمایت کیفری از حق های معنوی کودک در نظام حقوقی ایران و برخی کشورهای اسلامی مهدی خاقانی اصفهانی، حمید شهریاری مقاله پذیرفته شده است