1. نخستین همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: «حقوق کودک» برگزار می‌شود
نخستین همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: «حقوق بشر» ۱۸ اسفندماه از سوی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، با همکاری کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و انجمن علمی حقوق کودک برگزار می‌شود.
2. نشست تخصصی سوم همایش دوسالانۀ «اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» برگزار شد
نشست تخصصی سوم همایش دوسالانۀ اسلام و حقوق بشر با عنوان «حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه» در سازمان «سمت» برگزار شد.
3. نشست تخصصی دوم همایش دوسالانۀ اسلام و حقوق بشر برگزار شد
نشست تخصصی دوم همایش دوسالانۀ اسلام و حقوق بشر با عنوان «عدالت جناییِ کودک‌مدار» در سازمان «سمت» برگزار شد.
4. نخستین نشست تخصصی؛ «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر، حقوق کودک»
«همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر، حقوق کودک» با عنوان «تصمیم‌گیری بر مبنای مصالح عالیه کودک» برگزار شد.
5. نخستین نشست کمیته علمی «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» برگزار شد
نخستین نشست کمیته علمی «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» در سازمان سمت برگزار شد، این همایش به همت گروه پژوهشی حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در ابتدای اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.