نخستین همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: «حقوق کودک» برگزار می‌شود

نخستین همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: «حقوق بشر» ۱۸ اسفندماه از سوی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، با همکاری کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و انجمن علمی حقوق کودک برگزار می‌شود.

17 اسفند 1400

نشست تخصصی سوم همایش دوسالانۀ «اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» برگزار شد

نشست تخصصی سوم همایش دوسالانۀ اسلام و حقوق بشر با عنوان «حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه» در سازمان «سمت» برگزار شد.

16 بهمن 1400

نشست تخصصی دوم همایش دوسالانۀ اسلام و حقوق بشر برگزار شد

نشست تخصصی دوم همایش دوسالانۀ اسلام و حقوق بشر با عنوان «عدالت جناییِ کودک‌مدار» در سازمان «سمت» برگزار شد.

07 دی 1400

نخستین نشست تخصصی؛ «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر، حقوق کودک»

«همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر، حقوق کودک» با عنوان «تصمیم‌گیری بر مبنای مصالح عالیه کودک» برگزار شد.

12 آذر 1400

نخستین نشست کمیته علمی «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» برگزار شد

نخستین نشست کمیته علمی «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» در سازمان سمت برگزار شد، این همایش به همت گروه پژوهشی حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در ابتدای اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

30 مرداد 1400