حمایت کنندگان اصلی
حمایت کنندگان
دانشگاه شهید بهشتی
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
انجمن علمی حقوق پزشکی
انجمن علمی حقوق کودک
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
دانشگاه علامه طباطبائی
موسسه تحقیقات علوم جزائی و جرم‌شناسی
دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
انجمن اخلاق زیستی
دانشگاه مفید
دانشگاه خوارزمی
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی
انجمن فقه و حقوق اسلامی