کمیته علمی
دکتر داود مهدوی‌زادگان
رئیس
سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)
وب سایت: www.samt.ac.ir
پست الکترونیکی: mahdavizadegan [at] samt.ac.ir
تلفن: 44246090
دکتر مهدی خاقانی اصفهانی
عضو کمیته علمی همایش
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
وب سایت: faculty.samt.ac.ir/khaghani/fa
پست الکترونیکی: khaghani [at] samt.ac.ir
دکتر سید جواد راثی ورعی
عضو کمیته علمی همایش
دانشیار حقوق (سطح 4 حوزوی)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
وب سایت: rihu.ac.ir/fa/person/109/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B9%DB%8C?moduleId=news&collaborationTypeId=85
پست الکترونیکی: jvarai [at] rihu.ac.ir
دکتر مهرداد رایجیان اصلی
عضو کمیته علمی همایش
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: faculty.samt.ac.ir/rayejian/fa
پست الکترونیکی: m.rayejian [at] samt.ac.ir
دکتر محمد روشن
عضو کمیته علمی همایش
استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی - رئیس پژوهشکده خانواده
وب سایت: old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375462
پست الکترونیکی: m-roshan [at] sbu.ac.ir
دکتر سعید رهایی
عضو کمیته علمی همایش
دانشیار حقوق بشر دانشگاه مفید قم
وب سایت: www.mofidu.ac.ir/departments/law/law-faculty/saeid-rahaei/
پست الکترونیکی: srahaee [at] mofidu.ac.ir
دکتر سید قاسم زمانی
عضو کمیته علمی همایش
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/cv/9693203/
پست الکترونیکی: drghzamani [at] gmail.com
دکتر عبدالله عابدینی
عضو کمیته علمی همایش
استادیار حقوق بین‌الملل پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
وب سایت: faculty.samt.ac.ir/abedini/fa
پست الکترونیکی: a.abedini [at] samt.ac.ir
دکتر مریم عباچی
عضو کمیته علمی همایش
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
وب سایت: faculty.iaubanz.ac.ir/abachi/fa
پست الکترونیکی: abachi [at] iaubanz.ac.ir
دکتر اصلی عباسی
عضو کمیته علمی همایش
دانشآموخته دکترای حقوق بین‌الملل، مدیر کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
وب سایت: old.sbu.ac.ir/CHPD/Pages/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-.aspx
پست الکترونیکی: asliabbasi [at] gmail.com
دکتر محمود عباسی
عضو کمیته علمی همایش
دانشیار حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معاون حقوق بشر -
وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
وب سایت: elm.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=2666&p=1
پست الکترونیکی: dr.abbasi [at] sbmu.ac.ir
دکتر مریم غنی‌زاده بافقی
عضو کمیته علمی همایش
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
وب سایت: flps.khu.ac.ir/cv/2188/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
پست الکترونیکی: m.ghb [at] khu.ac.ir
دکتر قاسم محمدی
عضو کمیته علمی همایش و دبیر علمی همایش
استادیار حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی رئیس انجمن حقوق کودک
وب سایت: en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=389202
پست الکترونیکی: gh.mohammadi [at] sbu.ac.ir
دکتر محمدمهدی مقدادی
عضو کمیته علمی همایش
دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه مفید قم
وب سایت: www.mofidu.ac.ir/departments/law/law-faculty/mohammad-mahdi-meghdadi/
پست الکترونیکی: meghdadi [at] mofidu.ac.ir
دکتر حسنعلی موذن‌زادگان
عضو کمیته علمی همایش
دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/cv/9693055/
پست الکترونیکی: moazenzadegan [at] gmail.com
دکتر سیدباقر میرعباسی
عضو کمیته علمی همایش
استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mirabbasi
پست الکترونیکی: mirabbasi [at] ut.ac.ir
دکتر حسین میرمحمدصادقی
عضو کمیته علمی همایش
استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی رئیس کرسی حقوق بشر، - صلح و دموکراسی یونسکو
وب سایت: old.sbu.ac.ir/CHPD/Pages/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa.aspx
پست الکترونیکی: drsadeghi128 [at] yahoo.com
دکتر حمید حوالی شهریاری
عضو کمیته علمی همایش
استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
وب سایت: faculty.samt.ac.ir/shahriari/fa
پست الکترونیکی: shahriari [at] samt.ac.ir