آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-09-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-09-15
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-09-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-11-28
تاریخ شروع همایش
1400-05-15
تاریخ پایان همایش
1400-12-05