تماس با ما (دبیرخانه همایش)


نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام (ره)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، گروه حقوق

رایانامه:

تلفن: 44247630 (داخلی 234 - کارشناس گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی)

تماس اضطراری با دبیر اجرایی همایش: 09135731050

دورنگار: 44246121 – 44248777

صندوق پستی: 6381/14155

کد پستی: 146364585

 

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.