فرمت چکیده تفصیلی مقاله

«نخستین همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر:

حقوق کودک»

 

عنوان فارسی: با قلم بی لوتوس 14 سیاه و به صورت وسط‌چین

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول : با قلم بی لوتوس 11 سیاه و به صورت وسط‌چین[1]، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم : با قلم بی لوتوس 11 سیاه و به صورت وسط‌چین[2]

1. آدرس محل کار نویسنده اول: با قلم بی لوتوس 11 و به صورت وسط‌چین

2. آدرس محل کار نویسنده دوم: با قلم بی لوتوس 11 و به صورت وسط‌چین

 

  Times New Roman 10-Under-line پست الکترونیکی نویسنده مسئول :E-mail

.

چکیده فارسی: با قلم بی لوتوس سیاه 12 درج شود

متن چکیده تفصیلی مقاله (با حجم 1500 تا 2000 واژه) که می‌بایست شامل خلاصه‌ای از مقدمه، هدف، روش و نتیجه تحقیق باشد: با قلم بی لوتوس 12 و به صورت تراز از دو طرف (Justified) تنظیم شود. چکیده تفصیلی می‌­تواند صرفا حاوی یک شکل و یک جدول جهت ارائه نتایج باشد.

 

کلیدواژه‌­ها: با قلم بی لوتوس سیاه 12 درج شود

  حداکثر 5 کلیدواژه که با ویرگول از هم جدا شوند: با قلم بی لوتوس 12

 

 

فهرست منابع

الف. کتاب‌ها: نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان کتاب با حروف ایتالیک/ایرانیک‏، شماره جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ.

ب. مقالات: نام نویسنده (تاریخ انتشار). عنوان کامل مقاله، نام مجله با حروف ایتالیک/ایرانیک، شماره و مشخصات مجله، شماره صفحه‌های آغاز و پایان مقاله.

 

مرجع از نوع کتاب یا گزارش

A. Author,B. Author,and C. Author,Title of Book. Place of Publication: Publisher,Year.

 

مرجع از نوع بخش از کتاب

A. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Chapter”,in Title of Book. A. Author,B. Author,and C. Author,Eds.,Place of Publication: Publisher,Year,pages.

 

مرجع از نوع مقاله در نشریات

A. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Article”,Title of Journal,Volume,pages,Year.

 

مرجع از نوع پایان‌نامه

A. Author,“Title of Thesis”,Type of thesis (degree),Name of University,Year.

 

مرجع از نوع مقاله ارائه شده در کنفرانس

A. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Article”,presented at the Name of Conference,Place of Conference,Year.