اهداف همایش

 

۱.آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در حوزه حقوق بشر با تمرکز بر مسائل حقوق کودک
۲. تدارک زمینه انتقال دانش و تجارب اندیشمندان و کشورهای مختلف در حوزه حقوق کودک
۳. جلب توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران حقوق کودک در نظم حقوقی کشورهای اسلامی برای اصلاحات بایسته
۴. ترویج فرهنگ رعایت حقوق و مصالح عالیه کودک
۵. ارائه راهبردها و راهکارهای متناسب با اندیشه اسلامی طبق بازشناسی ارزش‌ها در ساحت‌های عدالت حقوقی کودکان
٦. دستیابی به راهکارهای کاهش چالش‌های ملی مرتبط با آسیب‌ها علیه حقوق کودکان
٧. همگرایی بین علوم مرتبط (با تمرکز بر علوم انسانی و اجتماعی) در موضوع همایش
٨. ایجاد ارتباط و بستر مناسب برای تعامل علمی پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان عدالت حقوقی کودکان
۹. ارتقاء سطح دانش پژوهشگران از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمان برگزاری همایش
۱۰. ارتقاء دانش، توانمندی و مهارت‌های کاربردی و عملیاتیِ فعالان مرتبط در حوزه‌های مورد بحث در همایش
۱۱. معرفی نظریه‌ها و راهبردهای جدید در زمینه موضوع همایش