نخستین همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر:

حقوق کودک

 

الف) مبانی نظری حقوق کودک

۱. مبانی فلسفی و اخلاقی مفهوم کودکی و حقوق کودک
۲. سیر تحولات اندیشه اسلامی در قلمرو حقوق کودک
۳. وجوه افتراق و اشتراک خوانش‌های فرق اسلامی از حقوق کودک
۴. نسبیت فرهنگی در فهم حقوق کودک در اسلام و حقوق بین‌الملل بشر
۵. سنجه‌های مصالح عالیه کودک در پرتو فقه المصالح
...


ب) حقوق کودک: جلوه‌ها، ساز و کارها و ضمانت اجراها

۱. حق بر حیات
۲. حق بر سلامتی
۳. حق بر آموزش و بالندگی شخصیت
۴. حق بر حریم خصوصی
۵. حق بر دسترسی به رسانه‌های جمعی، کسب و انتشار اطلاعات
۶. حق بر بازی و شادی
۷. حق بر مشارکت و شنیده شدن
۸. حق بر صلح و امنیت
۹. حق بر هویت
۱۰. حقوق فرهنگی کودکان
۱۱. حقوق کودک بزه دیده
۱۲. حق بر جبران
۱۳. حقوق کودکان قربانی تروریسم و مخاصمات مسلحانه
۱۴. حقوق کودکان پناهجو
۱۵. حقوق کودکان توانخواه
۱۶. کودکان کار، کودک سرباز، کودکان بزهدیده قاچاق ...
...


ج) سیاست جنایی ایران و کشورهای اسلامی و حقوق کودک

۱. نظام دادرسی کودک مدار
۲. پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان در پرتو‌ آموزه‌های اسلامی و معیارهای بین المللی
۳. سیاست جنایی ایران و کشورهای اسلامی، در حوزه بزهکاری و بزه دیدگی کودکان
۴. کیفرهای بدنی و سالب حیات در مورد کودکان
۵. تعلیم و تربیت کودک و کودک آزاری
۶. فرزند کشی و کیفر متناسب با آن
...


د) حقوق کودک در نظام خانواده از منظر اسلام و معیارهای بین‌المللی

۱. سقط جنین و موازین حاکم بر آن در اسلام و حقوق بین‌الملل بشر
۲. فرزندخواندگی
۳. کودک همسری
۴. کودک و حدود ولایت و سرپرستی قانونی
۵. حقوق حاکم بر نسب کودک
...


هـ) عملکرد کشورهای اسلامی در رعایت حقوق کودک

۱. مساله تمایز جنسیتی در حقوق کودکان
۲. نسبت کنوانسیون حقوق کودک (سازمان ملل متحد-1989) و کنوانسیون حقوق کودک در اسلام (سازمان همکاری اسلامی-2005)
۳. عملکرد سازمان همکاری اسلامی در حمایت و ارتقای حقوق کودک
۴. رویه کشورهای مسلمان در کمیته حقوق کودک
۵. رویه ایران در اجرای موازین حقوق کودک، در پرتو کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک در اسلام
...