آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-09-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-09-15
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-09-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-11-28
تاریخ شروع همایش
1400-05-15
تاریخ پایان همایش
1400-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزار کنندگان

گروه پژوهشی حقوق «سمت»
گروه پژوهشی حقوق «سمت» 

حمایت کنندگان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

انجمن علمی حقوق پزشکی

انجمن علمی حقوق پزشکی

انجمن علمی حقوق کودک

انجمن علمی حقوق کودک

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

موسسه تحقیقات علوم جزائی و جرم‌شناسی

موسسه تحقیقات علوم جزائی و جرم‌شناسی

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

انجمن اخلاق زیستی

انجمن اخلاق زیستی

دانشگاه مفید

دانشگاه مفید

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی

مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی

انجمن فقه و حقوق اسلامی

انجمن فقه و حقوق اسلامی